Katalog informacij javnega značaja

Informacije javnega značaja in politika varstva osebnih podatkov OŠ LA Grosuplje

1. Osnovni podatki o katalogu informacij javnega značaja
Naziv organa:

OSNOVNA ŠOLA LOUISA ADAMIČA GROSUPLJE

Tovarniška cesta 14

1290 Grosuplje

tel.: 01 7888 800

Odgovorna uradna oseba: Janja Zupančič, prof. angleščine in nemščine, ravnateljica
Datum prve objave kataloga: Januar 2012
Datum zadnje spremembe: 30. 12. 2019
Katalog je dostopen na spletnem naslovu: http://www.oslag.si/

 

 

2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga
2.a Organigram in podatki o organizaciji organa
Kratek opis delovnega področja organa: osnovnošolsko splošno izobraževanje

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot

 

Matična enota Tovarniška

Oddelki od 4. do 9. razreda

Tovarniška cesta 14, 1290 Grosuplje

tel: 01 7888 800

Dislocirana enota Adamičeva

Dislocirani oddelki od 1. do 3. razreda

Adamičeva 29, 1290 Grosuplje

tel.: 01 7888 816

 

Podružnična šola Kopanj

Velika Račna 43, 1290 Grosuplje

Začasni naslov Velika Račna 22, 1290 Grosuplje

tel.: 01 7888 827

 

Podružnična šola Št. Jurij

Št. Jurij 11, 1290 Grosuplje

tel.: 01 7888 825

 

Podružnična šola Žalna

Žalna 1, 1290 Grosuplje

tel.: 01 7812 840

 

Kontakti in vodje enot, druge telefonske številke v vizitki šole.
2.b Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij
Pristojna oseba:

Janja Zupančič, ravnateljica

tel.: 01 7888 800

e-poštni naslov: janja.zupancic(at)oslag.si

2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa
Notranji predpisi
 1. Organizacijsko in delovno področje
 • Pravila šolskega reda
 • Pravila delovanja sveta staršev OŠ LA  Grosuplje
 • Pravila o prilagajanju šolskih obveznosti
 • Hišni red
 • Pravila o šolski prehrani

 

 1. Področje osebnih podatkov
 • Pravilnik, s katerim se določajo postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov na OŠ LA Grosuplje
 • Pravila o uporabi informacijskega sistema OŠ LA Grosuplje

 

 1. Finančno področje
 • Pravilnik o računovodstvu v OŠ LA Grosuplje
 • Navodila o popisu sredstev in obveznosti do njihovih virov v OŠ LA Grosuplje
 • Navodila o kroženju knjigovodskih listin v OŠ LA Grosuplje

 

Javna objava: Vizitka šole > Šolski dokumenti

Državni in evropski predpisi

Povezava na državni register predpisov za seznam predpisov, ki veljajo za področje delovanja zavoda: http://www.pisrs.si/Pis.web/

Druge povezave na državne registre:

– Ministrstvo za šolstvo in šport: http://www.mss.gov.si

– Uradni list RS: http://www.uradni-list.si

– Državni zbor: http://www.dz-rs.si

– EU portal: http://europa.eu/index_sl.htm

– Občina Grosuplje: http://www.grosuplje.si/

 

Zakoni in pravilniki:

Predpisi lokalnih skupnosti
Predpisi EU
2.č Seznam predlogov predpisov
Predlogi predpisov
2.d Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih
Seznam strateških in programskih dokumentov
 • Letni delovni načrt
 • Program dela
2.e Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov
Vrste postopkov, ki jih vodi organ
 • Prijavno – sprejemni postopek za vpis v prvi razred
 • Izdaja javnih dokumentov in listin
 • Postopki priznavanja tujega izobraževanja
 • Volitve v nazive učiteljev
 • Imenovanje ravnatelja
 • Izdaja nadomestnih dokumentov in listin
2.f Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja
Seznam evidenc
2.g Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov
Seznam zbirk
 • Popis nepremičnin
*Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov
Sklopi informacij – sledijo razčlenjenemu opisu delovnega področja organa
 • Urnik oddelkov
 • Urnik učiteljev
 • Urnik govorilnih ur
 • Urnik šolskih prevozov
 • Šolski koledar

 

 

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja
Opis dostopa do posameznih sklopov informacij
 • Spletni dostop
 • Fizični dostop:

Osnovna šola Louisa Adamiča Grosuplje

Tovarniška cesta 14

1290 Grosuplje

Uradne ure: vsak delovni dan od 10.00 do 13.00 od 20. avgusta do 10. julija

 

 

 

4.  in 5. Stroškovnik posredovanja informacij javnega značaja (stroški za ponovno uporabo, cenik ali drugi pogoji za ponovno uporabo informacij javnega značaja)
Stroški posredovanja informacij javnega značaja in način plačevanja Določeni z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

 

 

6. Seznam najpogosteje zahtevanih javnega značaja
Seznam najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov:
 1. Urnik šolskih prevozov
 2. Urnik govorilnih ur
 3. Urnik pouka

 

 


 

Politika varstva osebnih podatkov (politika zasebnosti) OŠ LA Grosuplje

 

OŠ LA Grosuplje, kot upravljavec osebnih podatkov, obdeluje osebne podatke učencev, staršev, zaposlenih in drugih deležnikov šole.

 

Pravna podlaga in nameni obdelav osebnih podatkov:

 • zakoni in podzakonski predpisi za področje osnovnošolskega izobraževanja na državni in evropski ravni (glejte točko 2. c v katalogu informacij javnega značaja), nameni obdelave so predpisani;
 • privolitev/soglasje (staršev za določen namen: npr. pisno soglasje starša o uporabi e-poštnega naslova, zaposlenih za opredeljen namen ipd.);
 • pogodba za določen namen (pogodba o plačevanju obveznosti, pogodba o najemu prostorov itd.);
 • obdelava zaradi nujnosti izvrševanja zakonitih pristojnosti, nalog ali obveznosti javnega sektorja.
 • Če je obdelava osebnih podatkov nujno potrebna za varovanje življenja ali telesa posameznika, se lahko njegovi osebni podatki obdelujejo ne glede na to, da za obdelavo teh podatkov ni druge zakonite pravne podlage.

Hramba osebnih podatkov je določena z zakoni in predpisi oz. je opredeljena v posamezni privolitvi/soglasju ali pogodbi. Osebne podatke shranjujemo le toliko časa, dokler je to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so se zbirali ali nadalje obdelovali. Po izpolnitvi namena obdelave se osebni podatki zbrišejo, uničijo, blokirajo ali anonimizirajo, če niso na podlagi zakona, ki ureja arhivsko gradivo in arhive, opredeljeni kot arhivsko gradivo, oziroma če zakon za posamezne vrste osebnih podatkov ne določa drugače.

Kot upravljavec osebnih podatkov mora OŠ LA Grosuplje v skladu z veljavnimi zakoni in podzakonskimi predpisi (ali če gre za uporabo za zgodovinsko, statistično ali znanstveno-raziskovalne namene) posredovati določene osebne podatke uporabnikom osebnih podatkov.  Za vsako posredovanje zagotavlja sledljivost oz. da je mogoče pozneje ugotoviti, kateri osebni podatki so bili posredovani, komu, kdaj in na kakšni podlagi, in sicer za obdobje, ko je mogoče zakonsko varstvo pravice posameznika zaradi nedopustnega posredovanja osebnih podatkov.

Zavarovanje osebnih podatkov obsega ukrepe in postopke, s katerimi se varujejo osebni podatki. OŠ LA Grosuplje v svojih internih dokumentih (glejte točki 2. c in 2. č v katalogu informacij javnega značaja in pravno obvestilo za šolsko spletišče) opredeljuje organizacijske, tehnične in logično-tehnične postopke in ukrepe, s katerimi se preprečuje slučajno ali namerno nepooblaščeno uničevanje podatkov, njihovo spremembo ali izgubo ter nepooblaščeno obdelavo.

Osebni podatki, ki se obdelujejo, morajo biti točni in ažurni. Upravljavec osebnih podatkov lahko v fazi zbiranja, pridobivanja ali uporabe preveri točnost osebnih podatkov z vpogledom v osebni dokument ali drugo ustrezno javno listino posameznika, na katerega se nanašajo. Deležniki šole so dolžni spremembe sporočati v določenem roku in na določen način – opredeljeno v zakonih, predpisih, privolitvah/soglasjih, pogodbah in drugih dokumentih.

 

Zakonitost in poštena obdelava – pravice posameznika in upravljavca

Posameznik ima pravico:

 • pridobiti informacije o osebnih podatkih, ki se nanašajo nanj: (1) o vrsti zbranih osebnih podatkov, (2) o uporabniku njegovih osebnih podatkov, (3) o pravici do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka (preklica privolitve/soglasja), blokiranja in izbrisa. Vloga se pošlje po pošti na naslov: OŠ LA Grosuplje, Tovarniška cesta 14, 1290 Grosuplje (s pripisom: “vloga – osebni podatki posameznika”) ali po e-pošti (z zadevo: “vloga – osebni podatki posameznika”) na e-poštni naslov: tajnistvo(at)oslag.si;
 • vložiti vlogo za omejitev obdelave osebnih podatkov: vloga se pošlje po pošti na naslov: OŠ LA Grosuplje, Tovarniška cesta 14, 1290 Grosuplje (s pripisom: “vloga – osebni podatki, omejitev obdelave”) ali po e-pošti (z zadevo: “vloga – osebni podatki, omejitev obdelave”) na e-poštni naslov: tajnistvo(at)oslag.si;
 • vložiti pritožbo o nedopustni obdelavi osebnih podatkov: pritožba se pošlje po pošti na naslov: OŠ LA Grosuplje, Tovarniška cesta 14, 1290 Grosuplje (s pripisom: “pritožba – osebni podatki”) ali po e-pošti (z zadevo: “pritožba- osebni podatki”) na e-poštni naslov: tajnistvo(at)oslag.si.

OŠ LA Grosuplje kot upravljavcu osebnih podatkov želenih informacij posamezniku ni potrebno zagotoviti, če bi bilo to zaradi obdelave osebnih podatkov za zgodovinsko, statistično ali znanstveno-raziskovalne namene nemogoče ali bi povzročilo velike stroške, nesorazmerno velik napor ali zahtevalo veliko časa ali če je z zakonom ali podzakonskim predpisom na evropski ali državni ravni izrecno določen vpis ali posredovanje osebnih podatkov.

 

Nadzor zakonitosti in poštenosti obdelave osebnih podatkov

Upravljavec osebnih podatkov OŠ LA Grosuplje ima dva nadzorna organa za varstvo osebnih podatkov:

 • na 1. stopnji pooblaščeno osebo za varstvo podatkov (“Data Protection Officer” oz. DPO): mag. Dejan Cvitkovič, Ptujska ulica 18, 1000 Ljubljana (e-poštni naslov: dpo(at)oslag.si)
 • 2. stopnji informacijskega pooblaščenca RS oz. Urad RS Informacijski pooblaščenec

 

 

 

 

 

 

 


Osebni podatek je katerikoli podatek, ki se nanaša na določenega ali posredno oz. neposredno določljivega posameznika, ne glede na obliko, v kateri je izražen (npr.: ime, EMŠO, davčna številka, številka ZZZS, št. za knjižnico, št. zavarovalne police, psevdonim, zasebna tel. št., podatki o plačilih, lokacijski podatki, IP številka, fotografije idr.). Občutljivi osebni podatki so podatki o rasnem, narodnem ali narodnostnem poreklu, političnem, verskem ali filozofskem prepričanju, članstvu v sindikatu, zdravstvenem stanju, spolnem življenju, vpisu ali izbrisu v ali iz kazenske evidence ali evidenc, ki se vodijo na podlagi zakona, ki ureja prekrške; občutljivi osebni podatki so tudi biometrične značilnosti, če je z njihovo uporabo mogoče določiti posameznika.

*Obdelava vključuje zbiranje, pridobivanje, vpis, urejanje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, priklicanje, vpogled, uporabo, razkritje s prenosom, sporočanje, širjenje, razvrstitev ali povezovanje, blokiranje, anonimiziranje, izbris ali uničenje z določenimi ročnimi ali avtomatiziranimi orodji. Uporabniki, ki obdelujejo osebne podatke deležnikov šole, so: (1) zakonsko določeni obdelovalci (pristojna ministrstva, občina Grosuplje kot ustanovitelj), (2) zaposleni na OŠ LA Grosuplje (vodstvo šole, strokovni, administrativno-računovodski in tehnični delavci) in/ali (3) pogodbeni obdelovalci. Vrste osebnih podatkov, ki jih OŠ LA Grosuplje obdeluje, so opredeljene v: (1) zakonih in predpisih, (2) privolitvah/soglasjih in/ali (3) pogodbah.