Prijava/odjava šolske prehrane

ODJAVA OBROKOV:

V primeru bolezni ali druge odsotnosti učenca so za pravočasno odjavo posameznih obrokov šolske prehrane dolžni poskrbeti starši oz. skrbniki, ki lahko prehrano odjavijo na enega od spodnjih načinov:  

  • Po e-pošti prehrana@oslag.si  
  • Odjave za en dan oz. nekaj dni, ki so v tekočem mesecu: preko SMS sporočila ali ustno po telefonu na številko: 051 614 270.
  • Za daljše obdobje preko obrazca, ki ga najdete tukaj.

*Sporočilo naj vsebuje samo naslednje podatke: ime in priimek učenca, razred in oddelek, katere obroke odjavljate in dneve za katere se obroki odjavljajo, ter ali prvi dan odjave prevzemate obrok na šoli.

 

Posamezni obrok je pravočasno odjavljen, če se ga odjavi vsaj 1 dan prej, in sicer najpozneje do 8. ure zjutraj. Odjava se upošteva prvi naslednji šolski dan. Nepravočasna odjava za starše oz. skrbnike pomeni plačilo polne cene obroka.

Za odjavo posameznih obrokov prehrane prosimo, da poskrbijo še posebno tisti starši oz. skrbniki, ki so upravičeni do subvencionirane prehrane, saj jim bo v nasprotnem primeru zaračunana polna cena obroka.

 

 

Na prvi dan odjave (odjava do 8.00), lahko starši prevzamejo prijavljene obroke med 11.30 in 12.00 v šolski kuhinji (zunanji vhod) na enoti, ki jo učenec obiskuje.

Obvezno naj starši oz. skrbniki pri odjavi obroka sporočijo, da bodo obrok prevzeli. V nasprotnem primeru, obrok ne bo pripravljen.

Ob prevzemu obroka starši podpišejo izjavo, da bo topli obrok zaužit v roku ene ure.

 

Posamezni obrok za učenca, ki je odsoten od pouka zaradi sodelovanja pri športnih, kulturnih in drugih tekmovanjih ter srečanjih, na katerih sodeluje v imenu šole, odjavi organizator dejavnosti.

S prijavo na šolsko prehrano nastopi dolžnost učencev, staršev oz. skrbnikov, da spoštujejo Pravila šolske prehrane, plačajo prispevek za šolsko prehrano in pravočasno odjavijo posamezne obroke v primeru odsotnosti učenca.

 

PRIJAVA OBROKOV ZA DOLOČEN DAN:

Učencu bo zagotovljen posamezni obrok, če starši ali učenec še isti dan pred začetkom pouka sporoči po telefonu na tel. št. : 051 614 270, da bo prisoten pri pouku.

 

CENIK ŠOLSKE PREHRANE:

Vrsta obroka Cena
MALICA (1.- 9. razred) 1,10€
KOSILO (1.- 5. razred) 3,30€
KOSILO (6.- 9. razred) 3,70€
POPOLDANSKA MALICA (1.- 5. razred) 1,40€

Nov cenik šolske prehrane prične veljati s 1.4.2024.

 


Prijava na šolsko prehrano

Starši lahko prijavijo učenca na šolsko prehrano konec šolskega leta za naslednje šolsko leto oz. kadarkoli med šolskim letom. Prijava na šolsko prehrano se vloži na predpisanem obrazcu na strani Ministrstva, oz. na obrazcu, ki ga je pripravila šola, in odda v knjigovodstvo šole.

Starši in drugi uporabniki šolske prehrane sklenejo s šolo pogodbo o plačevanju obveznosti, v kateri so opredeljene medsebojne pravice in obveznosti.

S prijavo na šolsko prehrano nastopi dolžnost učencev oziroma staršev, da bodo:

  • spoštovali pravila šolske prehrane,
  • plačali prispevek za šolsko prehrano s položnico, ki jo dobijo do 11. v mesecu,
  • pravočasno odjavili posamezni obrok v skladu s pravili šolske prehrane,
  • plačali polno ceno obroka, če ga niso pravočasno odjavili,
  • šoli v 30-ih dneh sporočili vsako spremembo podatkov, ki so jih podali v pisni prijavi na šolsko prehrano.

 

Sprememba načina prejemanja položnic

Starši lahko spremenijo način prejemanja položnic, iz pošiljanja po pošti v pošiljanje po elektronski pošti in obratno. Postopek je opisan na strani Plačevanje stroškov in subvencioniranje“.