Nacionalno preverjanje znanja opravljajo učenci 6. in 9. razreda. Preverjanje se opravlja pisno in pri posameznem predmetu traja najmanj 60 in največ 90 minut.

V 6. razredu osnovna šola izvede nacionalno preverjanje znanja iz slovenščine ali italijanščine oziroma madžarščine na narodno mešanih območjih, matematike in prvega tujega jezika.

V 9. razredu se izvede nacionalno preverjanje znanja iz slovenščine ali italijanščine oziroma madžarščine na narodno mešanih območjih, matematike in tretjega predmeta, ki ga določi minister. Tretji predmet določi minister tako, da v mesecu septembru izmed obveznih predmetov 8. in 9. razreda izbere največ štiri predmete in določi, iz katerega tretjega predmeta se bo preverjalo znanje na posamezni šoli.

Osnovna šola starše pisno obvesti o dosežkih učenca pri nacionalnem preverjanju znanja. Dosežki nacionalnega preverjanja znanja so dodatna in­formacija o znanju učencev.

 

Splošne informacije o NPZ za aktualno šolsko leto lahko najdete na spletnih straneh RIC-a.