Plačevanje stroškov in subvencioniranje

Spoštovani starši,

uredili smo odjavo vseh prijavljenih obrokov vseh učencev za obdobje od 16. 3. 2020 dalje.

Dodatna pojasnila v času zaprtja šole lahko dobite po e-pošti knjigovodstvo(at)oslag.si.

Hvala za razumevanje.

Knjigovodstvo OŠ LA Grosuplje


Plačevanje stroškov

Plačevanje šolske prehrane, kulturnih, naravoslovnih, športnih, tehničnih dni in stroškov za ostale plačljive dejavnosti poteka na podlagi realizacije za pretekli mesec. Za vsako posamezno dejavnost je izdelan izračun, ki bo odvisen od stroškov in števila udeleženih učencev. Stroški so zaračunani tudi učencem, ki se dejavnosti niso udeležili in katerih starši razrednika o odsotnosti otroka niso obvestili najpozneje dan pred začetkom dejavnosti do 8. ure zjutraj ter najpozneje v petih dneh po vrnitvi učenca v šolo predložili zdravniško opravičilo.

Račune/položnice šola pošlje staršem po pošti ali po e-pošti plačniku oz. staršu v skladu s podpisano pogodbo o plačevanju obveznosti. Šola omogoča pošiljanje računov/položnic na samo en enolično določljiv e-poštni naslov plačnika ALI na samo en naslov prebivališča plačnika. Šola NE nudi pošiljanja na več e-poštnih naslovov/naslovov prebivališč ali na e-poštni naslov druge osebe, kot je plačnik oz. podpisnik pogodbe o plačevanju obveznosti.

Starši lahko spremenijo NAČIN prejemanja položnic oz. računov, iz pošiljanja po pošti v pošiljanje po elektronski pošti in obratno. Spremembo je potrebno sporočiti: ali (1) osebno v knjigovodstvo šole ali (2) po pošti na naslov: “Prehrana OŠ LA Grosuplje, Tovarniška c. 14, 1290 Grosuplje”. Sprememba se upošteva z naslednjim mesecem.

Dodatne informacije v zvezi s plačili lahko starši dobijo v knjigovodstvu šole na tel. št. 051 614 270 ali po e-pošti na naslov knjigovodstvo(at)oslag.si.


Subvencioniranje prehrane

Upravičenci do subvencije za malico so tisti učenci, ki se redno izobražujejo, so prijavljeni na malico in po zakonu, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, izpolnjujejo naslednje kriterije:

  • Do polne subvencije za malico oziroma do v celoti brezplačne malice so upravičeni učenci iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 53 % neto povprečne plače v RS.
  • Subvencija kosila pripada učencem, ki se redno šolajo, so prijavljeni na kosilo in pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 36 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji (1. 2. 2017).
  •  Subvencijo za malico lahko ne glede na zgoraj navedene pogoje dobijo tudi učenci, ki so nameščeni v rejniško družino in učenci, prosilci za azil. Učencem, ki so nameščeni v rejniško družino pripada tudi subvencija za kosilo.
  • Učencem, ki bivajo v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami in se šolajo izven zavoda pripada pravica do subvencije v višini cene malice.

 

Sprejeti Zakon o spremembi in dopolnitvi zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Ur. I. RS, št. 88/16 –  ZUPJS-G), širi krog upravičenih učencev do brezplačnega kosila. Do subvencije v višini cene kosila so od 1. 2. 2017 upravičeni učenci, ki se redno šolajo, so prijavljeni na kosilo in pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 36 % neto povprečne plače v RS.

Do subvencije za kosilo so bili do 1. 2. 2017 upravičeni učenci iz družin, v katerih je povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku znašal: a) do 18 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji – subvencija je pripadala v višini cena kosila, b) nad 18 % do 30 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji – subvencija je pripadala v višini 70 % kosila, c) nad 30 % do 36 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji – subvencija je pripadala v višini 40 % kosila.


 

Vloge za uveljavljanje subvencije malice in kosila na centru za socialno delo ni potrebno oddajati, saj bodo se bo upoštevala uvrstitev v dohodkovni razred na osnovni podatkov o povprečnem mesečnem dohodku na osebo, ugotovljenem v veljavni odločbi o otroškem dodatku.

Vloga za subvencijo malice in subvencijo kosila se na centru za socialno delo odda samo v primeru, če družina učenca ne razpolaga z veljavno odločbo o otroškem dodatku.

Več informacij v zvezi z uveljavljanjem pravice do subvencije malice oz. kosila učencev lahko najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (subvencija malice, subvencija kosila)

Povzeto po spletni strani pristojnega ministrstva.


 

Dodatno subvencioniranje prehrane, šole v naravi in naravoslovnega tabora

Šola lahko omogoči dodatno subvencioniranje prehrane, šole v naravi in naravoslovnega tabora, če za ta namen pridobi dodatna sredstva. O razporeditvi dodatnih sredstev na predlog šolske svetovalne službe odloči ravnatelj šole glede na obseg razpoložljivih sredstev in ugotovljenem socialnem položaju posameznika.

Starši oddajo izpolnjeno vlogo za subvencioniranje v tajništvo šole ali pošljejo po pošti na naslov: “OŠ LA Grosuplje, Tovarniška c. 14, 1290 Grosuplje (s pripisom “Vloga za subvencioniranje”)” do določenega roka, ki je odvisen od odhoda (roki bodo objavljeni na naši spletni strani: Pouk > Predmetnik – Zimska šola v naravi, letna šola v naravi in naravoslovni tabori). O vlogi odloča ravnateljica šole ali pisno pooblaščena oseba po predlogu šolske svetovalne službe. Ravnateljica na podlagi sprejetih kriterijev za dodelitev sredstev za subvencioniranje ter na podlagi predloga šolske svetovalne službe oceni vlogo staršev, uskladi potrebe šole na nivoju občine ter odloči o upravičenosti učenca do višine subvencije. O pritožbi v zvezi z uresničevanjem pravic učenca o višini subvencije ali zavrnitvi vloge odloča pritožbena komisija. Pritožbena komisija je petčlanska in jo imenuje predsednik sveta šole izmed imenovanih članov in odloča z večino glasov vseh članov. Pri odločanju morajo biti prisotni vsi člani komisije.