Spoštovani starši,

na zadnji seji sveta staršev so potekale volitve predstavnikov staršev v svet zavoda za mandatno obdobje 2022-2026. Naknadno je bilo ugotovljeno, da postopek ni bil skladen z internim aktom Vzorcem poslovnika Sveta staršev osnovne šole Louisa Adamiča Grosuplje in je volitve potrebno ponoviti. Da bi svet zavoda lahko zaključil postopek imenovanja novega ravnatelja, se mora najprej konstituirati. Le-to pa brez imenovanja predstavnikov staršev ni mogoče.

Ker mandat sedanji ravnateljici poteče 31. 8. 2022, šola v tem trenutku nima imenovanega novega ravnatelja, ki bi to funkcijo prevzel s 1. 9. 2022, zato je sklic in imenovanje predstavnikov staršev nujno potrebno izvesti pred septembrom. Vljudno prosimo, da se seje udeležite in oddate svoj glas.

Na podlagi Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Louisa Adamiča Grosuplje (Uradni list RS št. 49/2022) zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavlja devet članov, od tega trije predstavniki staršev. Predstavnike staršev volijo starši na svetu staršev, in sicer imata dislocirana enota Adamičeva in matična enota Tovarniška po enega člana, podružnične šole pa v mandatu 2022-2026 zastopa predstavnik podružnične šole Kopanj.

Kdor želi kandidirati, soglasje izpolni in ga do 18. 8. 2022 do 15. ure posreduje na enega od naslednjih načinov:

– po pošti na naslov Osnovna šola Louisa Adamiča Grosuplje, Tovarniška cesta 14, 1290 Grosuplje, s pripisom »Soglasje h kandidaturi«,

– osebno v tajništvo šole na zgoraj navedeni naslov ali

– na elektronski naslov tajnistvo(at)oslag,si.

Obrazec soglasja h kandidaturi za predstavnika staršev v svetu zavoda je dostopen tukaj.

V sredo, 24. 8. 2022, bo ob 18.00 na matični enoti Tovarniška potekala seja sveta staršev. Na seji bo imel vsak kandidat možnost triminutne predstavitve, v kateri predstavi sebe in svojo vlogo v svetu zavoda.

Po predstavitvah se bo izvedlo tajno glasovanje. Volijo predstavniki staršev v svetu staršev osebno. Namestniki predstavnikov nimajo volilne pravice.