Izbirni predmeti 2022/23

Izbirni predmeti, ki se bodo izvajali v šolskem letu 2022/23

Na podlagi zbranih prijav na izbirne predmete za prihodnje šolsko leto, smo izbrali predmete, ki se bodo izvajali.

Učenci bodo v šoli prejeli obrazec Pregled prijav na izbirne predmete za leto 2022/23. V primeru, da vam izbrani predmeti ne ustrezajo, jih lahko še zamenjate s predmeti, ki se bodo izvajali. Le-te najdete na seznamu spodaj. Izpolnjeno vlogo za spremembo izbirnih predmetov (pdf, aktivni obrazec) posredujte pomočnici ravnateljice Darji Krivec na elektronski naslov darja.krivec(at)oslag.si do vključno srede, 18. 5. 2022.

a) OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI:
7. razred:

 • Astronomija – Sonce, Luna, Zemlja
 • Italijanščina I
 • Likovno snovanje I
 • Nemščina I
 • Obdelava gradiv – Les
 • Računalništvo – Urejanje besedil
 • Sodobna priprava hrane
 • Šah – Šahovske osnove
 • Šport za zdravje

8. razred:

 • Italijanščina II
 • Kemija – Poskusi v kemiji
 • Likovno snovanje II
 • Nemščina II
 • Računalništvo – Multimedija
 • Šah – Šahovske strategije
 • Šolsko novinarstvo
 • Šport – izbrani šport: košarka ali odbojka

9. razred:

 • Astronomija – Zvezde in vesolje
 • Italijanščina III
 • Kemija v življenju
 • Likovno snovanje III
 • Nemščina III
 • Obdelava gradiv – Kovine
 • Računalništvo – Računalniška omrežja
 • Šah – Šahovsko kombiniranje
 • Šport za sprostitev
 • Vzgoja za medije – Radio

b) NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI

ME Tovarniška:

4., 5. in 6. razred:

 • Drugi tuji jezik – nemščina 
 • Drugi tuji jezik – italijanščina 
 • Računalništvo
 • Šport
 • Umetnost

7., 8. in 9. razred:

 • Drugi tuji jezik – francoščina 

DE Adamičeva

1. razred:

 • Prvi tuji jezik – angleščina 

PŠ Kopanj

4. in 5. razred:

 • /

PŠ Št. Jurij

1. razred:

 • Prvi tuji jezik – angleščina

4. in 5. razred:

 • Računalništvo
 • Šport

PŠ Žalna

1. razred:

 • Prvi tuji jezik – angleščina

4. in 5. razred:

 • Računalništvo
 • Šport

 

Predstavitev izbirnih predmetov

Izbirni predmeti so način prilagajanja osnovne šole individualnim razlikam in interesom učencev. So priložnost, da učenci ob lastni izbiri teh predmetov poudarijo in razvijajo svoje želje, interese in zmožnosti.

Zakon o osnovni šoli določa, da šola učencem ponudi:
a) obvezni program: obvezne izbirne predmete za učence 7., 8. in 9. razreda:

 • učenec izbere 2 uri obveznih izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi 3 ure, če s tem soglašajo njegovi starši,
 • obvezni izbirni predmeti se izvajajo 1 uro na teden, le tuji jeziki 2 uri na teden,
 • učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je na predlog staršev lahko oproščen sodelovanja pri obveznih izbirnih predmetih. O oprostitvi odloči ravnatelj.

b) razširjeni program: neobvezne izbirne predmete za učence 1. razreda in od 4. do 9. razreda:

 • učenec lahko izbere največ 2 uri pouka neobveznih izbirnih predmetov tedensko, lahko pa se odloči, da pouka neobveznih izbirnih predmetov ne bo obiskoval,
 • neobvezni izbirni predmeti se izvajajo 1 uro na teden, le tuji jeziki 2 uri na teden.

Obisk pouka izbranih izbirnih predmetov je obvezen in se ocenjuje. Učenec napreduje v višji razred, če je ob koncu šolskega leta pozitivno ocenjen pri vseh predmetih, tudi izbirnih.

Potek izbire izbirnih predmetov:

mesec dejavnost
april objava razpisa za šolsko leto 2022/23 na spletni strani šole
  zbiranje prijav prek eAsistenta za starše
maj oblikovanje skupin, seznanitev učencev in njihovih staršev
  na pisno prošnjo staršev še možnost menjave izbirnega predmeta
junij dokončno oblikovanje skupin
september morebitne menjave skupin

Navodila in vsebine izbirnih predmetov so predstavljene v dveh publikacijah za šolsko leto 2022/23:

Prijave na izbirne predmete starši oddajte prek eAsistenta za starše med 7. in 20. aprilom 2022.

Skupaj s svojim otrokom označite izbirne predmete, ki jih otrok želi obiskovati v prihodnjem šolskem letu.

Če otrok neobveznih izbirnih predmetov ne bo obiskoval, v prijavnici označite “Ne bo obiskoval/-a nobenega predmeta”.

Starši, ki potrebujete pomoč pri prijavi v eAsisitent (npr. pozabljeno geslo, težave ob prijavi …), se obrnite na eAsisitent prek elektronskega naslova starsi(at)easistent.si ali telefonske številke 01 777 3399.

eAsistent je za starše pripravil navodila za oddajo obveznih izbirnih predmetov in navodila za oddajo neobveznih izbirnih predmetov.

Za vse morebitne nejasnosti se lahko obrnete na razrednika, predvidenega učitelja izbirnega predmeta ali na pomočnico ravnateljice Darjo Krivec na elektronski naslov darja.krivec(at)oslag.si.

Vodstvo šole