Izbirni predmeti 2020/21

Spoštovani učenci in starši,

poleg obveznih predmetov osnovna šola izvaja pouk obveznih izbirnih predmetov za učence 7., 8. in 9. razreda in pouk neobveznih izbirnih predmetov za učence 1. in za učence od 4. do 9. razreda v š. l. 2020/21.

Izbirni predmeti se ocenjujejo. Učenec lahko napreduje le, če ima pozitivne zaključne ocene pri vseh predmetih, tudi pri izbirnih. Izvajajo se eno uro na teden (lahko strnjeno v enem obdobju), le tuji jeziki dve uri na teden.

Vsebina izbirnih predmetov je predstavljena v publikaciji Izbirni predmeti publikacija 2020/21, podrobnejši učni načrti predmetov pa so objavljeni na spletnih straneh Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport RS.

Zakon o osnovni šoli določa, da:

  • učenec 7., 8. in 9. razreda izbere dve uri pouka tedensko obveznih izbirnih predmetov, lahko pa tudi tri, če s tem soglašajo njegovi starši;
  • učenec 1. razreda in učenec od 4. do 9. razreda lahko izbere največ dve uri pouka tedensko neobveznih izbirnih predmetov. Učenec lahko neobveznega predmeta sploh ne izbere. Za učence, ki se bodo odločili, da bodo obiskovali neobvezni izbirni predmet, bo obiskovanje pouka obvezno (odsotnost bo potrebno opravičiti), prav tako bo ocena neobveznega izbirnega predmeta enakovredna ostalim.

Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je lahko oproščen obiskovanja obveznih izbirnih predmetov v celoti ali eno uro tedensko. Starši na prijavnici za izbirne predmete označijo, da učenec ne želi obiskovati izbirnih predmetov. Šola septembra preveri vpise v glasbene šole z javno veljavnim programom in ravnateljica odloči o  oprostitvi obiskovanja obveznih izbirnih predmetov. O odločitvi obvesti starše učenca. 

Šola je, skladno z veljavno zakonodajo in s prostorskimi ter kadrovskimi zmožnostmi, v maju 2020 pripravila nabor obveznih in neobveznih izbirnih predmetov. Starši so prijavnice izpolnili na portalu eAsisitent za starše. Na podlagi prijav smo oblikovali skupine izbirnih predmetov za naslednje šolsko leto. Junija so učenci prejeli obvestila o izbiri izbirnih predmetov in imeli možnost menjave predmetov.

Do 11. septembra 2020 so izjemoma še možne zamenjave izbirnih predmetov, vendar samo v primeru, da je to mogoče (urnik učenca, zasedenost skupine…). Starši vlogo z obrazložitvijo o zamenjavi izbirnih predmetov posredujejo pomočnici ravnateljici. Kasneje menjava izbirnih predmetov niso več možne.

Vloge bodo obravnavane in če bo sprememba možna v okviru že izoblikovanih skupin in predmetov v določenem oddelku, bodo starši obveščeni. Prejeli bodo nov urnik otroka, na katerem bo zapisano, od kdaj naprej lahko obiskuje učenec pouk po novem urniku (do prejema novega urnika mora učenec obiskovati pouk po obstoječem urniku).

Seznam izbirnih predmetov, ki jih izvajamo v šolskem letu 2020/21.

Vodstvo šole