Predmetnik

Predmetnik za osnovno šolo je objavljen na spletnih straneh pristojnega ministrstva.

 

Diferenciacija pouka

Pouk slovenščine, matematike in angleščine se v določenih razredih izvaja v manjših učnih skupinah. Poleg pouka v manjših učnih skupinah poteka tudi notranja diferenciacija.

Fleksibilni predmetnik

Pouk pri nekaterih predmetih poteka fleksibilno. Izvaja se strnjeno v enem ocenjevalnem obdobju.

 

Izbirni predmeti

Poleg obveznih predmetov osnovna šola izvaja pouk obveznih izbirnih predmetov za učence 7., 8. in 9. razreda in pouk neobveznih izbirnih predmetov za učence 1. in za učence od 4. do 9. razreda.

Izbirni predmeti se ocenjujejo. Učenec lahko napreduje le, če ima pozitivne zaključne ocene pri vseh predmetih, tudi pri izbirnih.

Zakon o osnovni šoli določa, da učenec:

  • 7., 8. in 9. razreda izbere dve uri pouka obveznih izbirnih predmetov, lahko pa tudi tri, če s tem soglašajo njegovi starši;
  • 1. razreda in učenec od 4. do 9. razreda izbere največ dve uri pouka neobveznih izbirnih predmetov. Učenec lahko neobveznega predmeta sploh ne izbere. Za učence, ki se bodo odločili, da bodo obiskovali neobvezni izbirni predmet, bo obiskovanje pouka obvezno (odsotnost bo potrebno opravičiti), prav tako bo ocena neobveznega izbirnega predmeta enakovredna ostalim.

Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je lahko oproščen obiskovanja obveznih izbirnih predmetov v celoti ali eno uro tedensko.

Več o izvajanju aktualnih izbirnih predmetov: Pouk > Predmetnik > Izbirni predmeti 17/18

 

Po obveznem predmetniku se izvajajo tudi kulturni, naravoslovni, športni dnevi, tehniški dnevi ter ekskurzije.

Ekskurzije

Ekskurzije so obvezni del programa in so medpredmetno zasnovane.

Dnevi dejavnosti

Dnevi dejavnosti so obvezni del programa.

 

Razširjeni program

 

V okviru razširjenega programa izvajamo:

 

 

Interesne dejavnosti

Za razvijanje različnih interesov učencev na šoli organiziramo širok spekter interesnih dejavnosti. V okviru pripadajočega obsega ur sta po dve uri tedensko namenjeni pevskemu zboru na razredni in do 4 ure na predmetni stopnji ter 20 ur letno za izvedbo kolesarskih izpitov petošolcev.

Urnik izvajanja interesnih dejavnosti za aktualno šolsko leto dobijo učenci pri razredniku. Prijava na interesne dejavnosti poteka prek PRIJAVNICE za interesne dejavnosti v začetku šolskega leta.

Seznam interesnih dejavnosti po enotah za šolsko leto 2017/2018:

ME Tovarniška

Naziv ID 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. 6. r. 7. r. 8. r. 9. r. Izvajalec Predviden termin
Modelarstvo x x x x Novljan, A.
Atletika x x x x Tomšič, D., Gjerkeš, M., Thaler, I., Strojan, M. Pred tekmovanji
Kaligrafska delavnica x x x x Daugul, I.
Ustvarjalna slovenščina x x x x Daugul, I.
Bralna značka – SLJ x x x x Daugul, I., Hočevar, K., Jamnik, B., Bagon, Š., Struna, V. Po dogovoru
Eko šola x x x x Bižal Rogale, P., Gabrijel Cotič, B., Goričar, M. Po dogovoru
Eksperimentalnica x x Obrovnik Hlačar, M.
Knjižničarski krožek x x x x Vidmar, S.
Košarka x x x x Thaler, I.
Ustvarjanje v kuhinji x x x x Goričar, M.
Likovni krožek x x x x Zalokar Kuhar, H.

Sreda, 0. ura

Petek, 0. ura

Pozitivna samopodoba x x x x Pogačar, H.
Mediacija x x x x Zidar, N.
Računalniški krožek x Furlan, M.
Vesela šola x x x x Krivec, V.
Zdravo življenje – sladkorna bolezen x x x x Thaler, E.
Glasbena delavnica x x x x Steklasa, M. Pred tekmovanji in prireditvami
Debatni klub x x x x Vidmar, S.
Badminton Tomšič, D.
FRKA (na povabilo) x x x Radujko, P. Po dogovoru
Kings & Queens – angleščina za Rome x x x x Radujko, P.
Dobrodelne krpanke x x x x Šabič, J.
Znanost x x Hlačar Obrovnik, M.
Kulturna vzgoja x Jamnik, B.
Geografsko tekmovanje x x Krivec, V.
Matematične delavnice in logika x x x x Uratnik, B.
Prvaki znanja x x x Šabić, J.
Male sive celice x x x Šabić, J.
Mladinski pevski zbor x x x x Steklasa, M.

Ponedeljek, 5. in 6. ura Torek, 5. ura;

Četrtek, 2. ura

Otroški pevski zbor x Steklasa, M.
Ritmična gimnastika x Sreda, 15.15 – 16.15

 

DE Adamičeva

Naziv ID 1. c 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. Izvajalec Termin
Angleška bralna značka +5. b Zvonka Ziherl Po dogovoru
Angleška bralna značka + Barbara Brezigar Po dogovoru
Angleška bralna značka + Barbara Brezigar Po dogovoru
Angleška bralna značka + Barbara Brezigar Po dogovoru
Angleški pravljični krožek + Saša Kastelic Sreda, 0. ura
Bralna značka + + + + + razredniki Po dogovoru
Glasbena ustvarjalnica + Sabina Benedik Petek, 0. ura
Košarka za deklice + + Mateja Gjerkeš Ponedeljek, 8. ura
Košarka za deklice + + Mateja Gjerkeš Ponedeljek, 7. ura
Likovna ustvarjalnica + Tjaša Suhadolc Petek, 0. ura
Otroški pevski zbor + + Andreja Bolkovič Sreda, 6. ura
Otroški pevski zbor + + + Andreja Bolkovič Torek, 7. ura
Ročno ustvarjanje + + Sabina Erjavec Sreda, 6. ura
Rokomet za dečke + + Marko Strojan Sreda, 7. ura
Rokomet za dečke + + Marko Strojan Sreda, 8. ura
Šah + + + + Bruno Vehar Torek, 6. ura
Šolska skupnost + + + + Anita Gačnik Po dogovoru
Vesela šola + + Suzana Pevec Po dogovoru
Košarka za dečke + + KK Grosuplje Torek, 9. ura
Košarka za dečke + + + KK Grosuplje Četrtek, 7. ura

PŠ Žalna

Naziv ID 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. Izvajalec Termin
Angleška bralna značka X X Tanja Pogorelčnik Burger 1. ponedeljek v mesecu, 6. ura
Bralna značka X X X X X Razredniki Po dogovoru
Bralne urice X Janja Pečelin Po dogovoru
Bralne urice X X Anica Kastelec Po dogovoru
Dopisovanje X X Janja Pečelin Po dogovoru
Eko krožek X X X X X Urška Zajc Po dogovoru
Gibalni krožek x x Gabrijela Bukovec Sreda, 5. ura
Kolesarski krožek X Neža Iglič Po dogovoru
Kolesarski krožek X Tanja Pogorelčnik Burger Po dogovoru
Kreativno pisanje X X Neža Iglič Petek, 7. ura
OPZ 1 X X Mateja Erjavec Mihovec Petek, 0. ura
OPZ 2 X X X Mateja Erjavec Mihovec Ponedeljek, 0. ura
Pravljične urice x x Anja Mrak Sreda, 5. ura
Rokomet X X Marko Strojan Torek, 6. ura
Rokomet X X Marko Strojan Torek, 7. ura
Šolska skupnost X X X X X Tanja Pogorelčnik Burger Po dogovoru
Vesela šola X X Saša Mencin Petek, 0. ura
Zabavno branje X X Tanja Pogorelčnik Burger Sreda, 7. ura

PŠ Št. Jurij

Naziv ID 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. Izvajalec Termin
Bralna značka x x x x x Razredniki
Cici vesela šola x x x Polona Šeme Mušič Zadnji torek v mesecu, 6. ura
Dopisovanje x Meta Kumer
Eksperimentalnice  x  x  x Petra Skočir 1. poll.: 1., 2. r.: sreda, 0. ura
2. poll.: 3. r.: petek, 0. ura
Gledališki krožek x x Irena Rakar Torek, 0. ura
Logika x x x Nataša Zidar Ponedeljek, 0. ura
OPZ x x x x x Karmen Steklačič

3.-5. r. – sreda, 0. ura

1., 2.r. – petek, 0. ura

Pohodništvo x x x x x Polona Šeme Mušič Sreda, po dogovoru
Pohodništvo x x x x x Helena Zaletelj Sreda, po dogovoru
Šolska skupnost x x x x x Karmen Steklačič Četrtek, 0. ura, po dogovoru
Vesela šola x x Alenka Gazi Legan Po dogovoru

PŠ Kopanj

Naziv ID 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. Izvajalec
Dramski-recitacijski X X X Nataša Trontelj
Dramski-recitacijski X X Daša Vukanac
Folklora X X X X Olga Gruden
Lutkovni krožek X X X Lidija Čepe
Šolska skupnost X X X X X Nataša Trontelj
Bralna značka X X X Nataša Trontelj
Bralna značka X X Olga Gruden
Angleška bralna značka X X Daša Vukanac
EKO X X X X X Daša Vukanac
OPZ X X X X X Olga Gruden

 

Varstvo vozačev

Na šoli je organizirano varstvo vozačev pred in po pouku. Več na strani o šolskih prevozih.

Podaljšano bivanje

Za učence od 1. do 5. razreda organiziramo podaljšano bivanje. V času podaljšanega bivanja učenci vodeno preživljajo prosti čas, se učijo, opravljajo domače naloge in druge obveznosti, sodelujejo pri kulturnih, športnih, umetniških in drugih dejavnostih.

Na podlagi prijav staršev se oblikujejo skupine. Starši sporočajo spremembe (naknadna prijava, čas odhoda ipd.) učitelju v podaljšanem bivanju.

Zaradi boljšega sodelovanja in večje varnosti otrok prosimo starše/skrbnike, ki imajo otroke v podaljšanem bivanju, da izpolnijo OBVESTILO o odhodih in spremstvu in ga oddajo razredniku.

Jutranje varstvo

Jutranje varstvo je za učence 1. razreda organizirano na matični šoli in na vseh podružničnih šolah od 6.30 in traja do začetka pouka.

Na podlagi prijav staršev se oblikujejo skupine. Starši sporočajo spremembe (naknadna prijava, čas prihoda ipd.) učitelju v jutranjem varstvu.

Dodatni in dopolnilni pouk

Dodatni pouk je namenjen učencem, ki se želijo seznaniti z izbrano snovjo na zahtevnejši ravni oz. se dodatno pripravljajo na tekmovanja iz znanja. Dopolnilni pouk je namenjen učencem, ki imajo zaradi daljše odsotnosti ali iz kakšnega drugega razloga težave s snovjo pri posameznih predmetih. Urnik učencem posredujejo učitelji. Na razredni stopnji bodo izvajali dopolnilni in dodatni pouk učitelji razrednega pouka po potrebi.

V programu devetletne osnovne šole je dodatnemu in dopolnilnemu pouku namenjena ena ura tedensko na oddelek.

Zimska šola v naravi

Zimska šola v naravi bo potekala za učence šestih razredov v centrih šolskih in obšolskih dejavnosti. Odvijala se bo v treh izmenah.

Učence bodo spremljali učitelji športa in razredniki. Program bo obsegal vzgojno delo: poglabljanje pristnejšega stika z naravo in oblikovanje kulturnega odnosa do nje, socializacijo otrok, razširitev in utrditev znanja smučanja ter oblikovanje trajnih navad v tej športno-rekreativni zvrsti.

Letna šola v naravi

Letno šolo v naravi bomo organizirali za učence 3. razredov v Termah Čatež v dveh izmenah.

V okviru letne šole v naravi bomo izvedli 20-urni tečaj plavanja.

Glavne vsebine, ki se prepletajo v šoli v naravi, so šport, naravoslovje in družboslovje. Tematski sklopi naštetih področij so usklajeni z učnim načrtom za osnovno šolo.

Naravoslovni tabori

Naravoslovne tabore bomo izvedli v sodelovanju s Centri šolskih in obšolskih dejavnosti.

Učenci izbirnih predmetov ŠZZ in ŠZS se bodo udeležili dvodnevnega športnega tabora.