Predmetnik

Predmetnik za osnovno šolo je objavljen na spletnih straneh pristojnega ministrstva.

 

Diferenciacija pouka

Pouk slovenščine, matematike in angleščine se v določenih razredih izvaja v manjših učnih skupinah. Poleg pouka v manjših učnih skupinah poteka tudi notranja diferenciacija.

Fleksibilni predmetnik

Pouk pri nekaterih predmetih poteka fleksibilno. Izvaja se strnjeno v enem ocenjevalnem obdobju.

 

Izbirni predmeti

Poleg obveznih predmetov osnovna šola izvaja pouk obveznih izbirnih predmetov za učence 7., 8. in 9. razreda in pouk neobveznih izbirnih predmetov za učence 1. in za učence od 4. do 9. razreda.

Izbirni predmeti se ocenjujejo. Učenec lahko napreduje le, če ima pozitivne zaključne ocene pri vseh predmetih, tudi pri izbirnih.

Zakon o osnovni šoli določa, da učenec:

  • 7., 8. in 9. razreda izbere dve uri pouka obveznih izbirnih predmetov, lahko pa tudi tri, če s tem soglašajo njegovi starši;
  • 1. razreda in učenec od 4. do 9. razreda izbere največ dve uri pouka neobveznih izbirnih predmetov. Učenec lahko neobveznega predmeta sploh ne izbere. Za učence, ki se bodo odločili, da bodo obiskovali neobvezni izbirni predmet, bo obiskovanje pouka obvezno (odsotnost bo potrebno opravičiti), prav tako bo ocena neobveznega izbirnega predmeta enakovredna ostalim.

Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je lahko oproščen obiskovanja obveznih izbirnih predmetov v celoti ali eno uro tedensko.

Več o izvajanju aktualnih izbirnih predmetov: Pouk > Predmetnik > Izbirni predmeti 18/19

 

Po obveznem predmetniku se izvajajo tudi kulturni, naravoslovni, športni dnevi, tehniški dnevi ter ekskurzije.

Ekskurzije

Ekskurzije so obvezni del programa in so medpredmetno zasnovane.

Dnevi dejavnosti

Dnevi dejavnosti so obvezni del programa.

 

Razširjeni program

 

V okviru razširjenega programa izvajamo:

 

 

Interesne dejavnosti

Za razvijanje različnih interesov učencev na šoli organiziramo širok spekter interesnih dejavnosti. V okviru pripadajočega obsega ur sta po dve uri tedensko namenjeni pevskemu zboru na razredni in do 4 ure na predmetni stopnji ter 20 ur letno za izvedbo kolesarskih izpitov petošolcev.

Urnik izvajanja interesnih dejavnosti za aktualno šolsko leto dobijo učenci pri razredniku. Prijava na interesne dejavnosti poteka prek PRIJAVNICE za interesne dejavnosti v začetku šolskega leta.

ME Tovarniška

Naziv ID 6. r. 7. r. 8. r. 9. r. Izvajalec
Modelarstvo x x x x Novljan, A.
Kaligrafska delavnica x x x x Daugul, I.
Ustvarjalna slovenščina x x x x Daugul, I.
Eksperimentalnica x x Obrovnik Hlačar, M.
Knjižničarski krožek x x x x Vidmar, S.
Košarka x x x x Thaler, I.
Ustvarjanje v kuhinji x x x x Goričar, M.
Likovni krožek x x x x Zalokar Kuhar, H.
Mediacija x x x x Zidar, N.
Računalniški krožek x Furlan, M.
Debatni klub x x x x Vidmar, S.
FRKA (na povabilo) x x x Radujko, P., Podgorelec, T.
Krpanke x x x x Šabič, J.
Znanost x x Hlačar Obrovnik, M.
Matematične delavnice in logika x x x x Uratnik, B.
Prva pomoč x x Tomažin, J.
Filmski klub x x x x Novljan, A.
Šolski band x x x x Novljan, A.
Gledališka skupina Hiša x x x x Žerdin, I.
Mladinski pevski zbor x x x x Steklasa, M.
Likovni krožek x x x x Zalokar Kuhar, H.
Ustvarjalne urice x x Zajc, U.
Slovenska bralna značka x x x x Daugul, I.; Hočevar, K.; Jamnik, B.; Zupančič, M.; Struna, V.
Angleška bralna značka x x x x Medved, A.; Krajcer, B.; Stropnik Kunič, N.

 

DE Adamičeva

Naziv ID 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. Izvajalec Termin
Angleška BZ 5. b Zvonka Ziherl po dogovoru
Bralna značka 1. a Tanja Žagar po dogovoru
Bralna značka 1. b Brigita Bobnar po dogovoru
Bralna značka 1. c Dragica Pirnat po dogovoru
Bralna značka 2. a Maja Sokolovič po dogovoru
Bralna značka 2. b Anja Mrak po dogovoru
Bralna značka 2. c Saša Kastelic po dogovoru
Bralna značka 2. d Daša Vukanac po dogovoru
Bralna značka 3. a Anita Gačnik po dogovoru
Bralna značka 3. b Lidija Kastelic po dogovoru
Bralna značka 3. c Andreja Bolkovič po dogovoru
Bralna značka 4. a Irena Žerdin po dogovoru
Bralna značka 4. b Marija Vidic po dogovoru
Bralna značka 4. c Urška Jerovšek po dogovoru
Bralna značka 5. a Sabina Erjavec po dogovoru
Bralna značka 5. b Zvonka Ziherl po dogovoru
Bralna značka 5. c Suzana Pevec po dogovoru
Otroški pevski zbor X Tjaša Suhadolc
Otroški pevski zbor X Andreja Bolkovič četrtek, 13.00 – 13.45
Otroški pevski zbor X X X Andreja Bolkovič sreda, 13.00 – 13.45
Šolska skupnost X X X X X Anita Gačnik po dogovoru
Vesela šola X X Suzana Pevec petek, 0. ura
Pravljični krožek X Tanja Galli ponedeljek, 7.40
Košarka za deklice X X X X Matejka Gjerkeš ponedeljek, 7. in 8.  ura
Košarka za dečke X X X X Matejka Gjerkeš torek, 6. in 7. ura
Rokomet za dečke X X X X Marko Strojan sreda, 7. in 8. ura
Ustvarjajmo iz papirja X X Saša Kastelic torek, 7.40
Sprostimo se X X X X X Zvonka Ziherl po dogovoru

 

PŠ Žalna

Naziv ID 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. Izvajalec Termin
Bralna značka 1. a Gabrijela Bukovec Po dogovoru
Bralna značka 2. a Miša Mrzelj Po dogovoru
Bralna značka 2. b Maja Mišič Po dogovoru
Bralna značka 3. a Mateja Erjavec Mihovec Po dogovoru
Bralna značka 4. a Špela Zrimšek Po dogovoru
Bralna značka 5. a Tanja Pogorelčnik Burger Po dogovoru
Rokomet x x Marko Strojan Ponedeljek, 6. ura
Rokomet x x Marko Strojan Ponedeljek, 7. ura
OPZ 1 x x Špela Zrimšek Ponedeljek, 0. ura
OPZ 2 x x x Špela Zrimšek Sreda, 6. ura
Šahovski izzivi in spretnosti x x x Aleš Malnar Petek, 0. ura
Športna gimnastika x x Miša Mrzelj Torek, 0. ura
Športna gimnastika x x x Miša Mrzelj Četrtek, 0. ura
Bralne urice x Janja Pečelin Sreda, 5. ura
Zabavna matematika x Janja Pečelin Sreda, 5. ura

 

Seznam interesnih dejavnosti po drugih enotah še v pripravi.

 

 

 

Varstvo vozačev

Na šoli je organizirano varstvo vozačev pred in po pouku. Več na strani o šolskih prevozih.

Podaljšano bivanje

Za učence od 1. do 5. razreda organiziramo podaljšano bivanje. V času podaljšanega bivanja učenci vodeno preživljajo prosti čas, se učijo, opravljajo domače naloge in druge obveznosti, sodelujejo pri kulturnih, športnih, umetniških in drugih dejavnostih.

Na podlagi prijav staršev se oblikujejo skupine. Starši sporočajo spremembe (naknadna prijava, čas odhoda ipd.) učitelju v podaljšanem bivanju.

Zaradi boljšega sodelovanja in večje varnosti otrok prosimo starše/skrbnike, ki imajo otroke v podaljšanem bivanju, da izpolnijo OBVESTILO o odhodih in spremstvu in ga oddajo razredniku.

Jutranje varstvo

Jutranje varstvo je za učence 1. razreda organizirano na matični šoli in na vseh podružničnih šolah od 6.30 in traja do začetka pouka.

Na podlagi prijav staršev se oblikujejo skupine. Starši sporočajo spremembe (naknadna prijava, čas prihoda ipd.) učitelju v jutranjem varstvu.

Dodatni in dopolnilni pouk

Dodatni pouk je namenjen učencem, ki se želijo seznaniti z izbrano snovjo na zahtevnejši ravni oz. se dodatno pripravljajo na tekmovanja iz znanja. Dopolnilni pouk je namenjen učencem, ki imajo zaradi daljše odsotnosti ali iz kakšnega drugega razloga težave s snovjo pri posameznih predmetih. Urnik učencem posredujejo učitelji. Na razredni stopnji bodo izvajali dopolnilni in dodatni pouk učitelji razrednega pouka po potrebi.

V programu devetletne osnovne šole je dodatnemu in dopolnilnemu pouku namenjena ena ura tedensko na oddelek.

Zimska šola v naravi

Zimska šola v naravi bo potekala za učence šestih razredov v centrih šolskih in obšolskih dejavnosti. Odvijala se bo v treh izmenah.

Učence bodo spremljali učitelji športa in razredniki. Program bo obsegal vzgojno delo: poglabljanje pristnejšega stika z naravo in oblikovanje kulturnega odnosa do nje, socializacijo otrok, razširitev in utrditev znanja smučanja ter oblikovanje trajnih navad v tej športno-rekreativni zvrsti.

  • Rok za oddajo vloge za subvencijo zimske šole v naravi je 7. 1. 2019.

Letna šola v naravi

Letno šolo v naravi bomo organizirali za učence 3. razredov v Termah Čatež v dveh izmenah.

V okviru letne šole v naravi bomo izvedli 20-urni tečaj plavanja.

Glavne vsebine, ki se prepletajo v šoli v naravi, so šport, naravoslovje in družboslovje. Tematski sklopi naštetih področij so usklajeni z učnim načrtom za osnovno šolo.

  • Rok za oddajo vloge za subvencijo letne šole v naravi je 6. 5. 2019.

Naravoslovni tabori

Naravoslovne tabore bomo izvedli v sodelovanju s Centri šolskih in obšolskih dejavnosti.

Učenci izbirnih predmetov ŠZZ in ŠZS se bodo udeležili dvodnevnega športnega tabora.

Roki za oddajo vloge za subvencijo naravoslovnih taborov:

  • 4. razredi: do 17. 9. 2018,
  • 5. razredi: do 17. 9. 2018,
  • 7. e: do 17. 9. 2018,
  • 7. razredi: do 4. 3. 2019,
  • 8. razredi: do 24. 9. 2018 in
  • 9. razredi: do 24. 9. 2018.